Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach działalności kliniki jest Tomasz Kasprzyk Art & Med Specjalistyczna Praktyka Lekaska z siedzibą w Krakowie przy ul. Algierskiej 19.

2. Administrator przetwarza Dane na potrzeby:
– udzielania odpowiedzi na pytania i wnioski Użytkowników,
– realizacji usług medycznych,
– tworzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

3. Administrator przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do wykonania umowy z Użytkownikiem (wykonanie zabiegu, konsultacja medyczna, ew. inne usługi – zgodnie z treścią wniosku Użytkownika art. 6 ust. 1b RODO), w celu spełnienia obowiązków prawnych, jak również w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne. Niepodanie Danych może spowodować niemożność realizacji usługi.

4. Na potrzeby realizacji usług przetwarzane są następujące kategorie Danych: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. W przypadku zadeklarowania chęci otrzymania faktury przetwarzane są również Dane: NIP, nazwa firmy.

5. Dane o pacjentach będą przechowywane przez okres 15 lat.

6. Administrator przetwarza następujące Dane związane z zapytaniami kierowanymi poprzez Stronę: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Dane zostaną usunięte w terminie 3 miesięcy od załatwienia sprawy lub odpowiedzi na pytanie.

7. Sprzedawca może przetwarzać Dane dłużej, niż wynika to z zapisów poprzedzających, jeżeli będzie to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub gdy może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego.

8. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Sprzedawca nie pobiera Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika.

10. Użytkownikom przysługuje prawo do:
– uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych,
– żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
– żądania usunięcia Danych – poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
– żądania ograniczenia przetwarzania Danych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,
– przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez Użytkownika podmiotowi trzeciemu,
– złożenia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: info@art-med.com.pl

12. W przypadku zaoferowania przez Administratora poprzez Stronę innych usług lub aktywności (np. promocje) związanych z przetwarzaniem Danych Użytkowników, postanowienia powyższe będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku takiego przetwarzania (w szczególności w zakresie praw Użytkownika i obowiązków Administratora).

Pliki cookies

1. Czym są pliki cookies (ciasteczka)
Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w urządzeniu, za pośrednictwem którego użytkownik korzysta ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają rozpoznawanie preferencji użytkownika oraz dostostosowane funkcjonalności stron internetowych do jego potrzeb. Cookie najczęściej zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, okres egzystencji pliku cookie oraz jego wartość, którą stanowi najczęściej przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

2. Stosowanie cookies
Cookies wykorzystywane są najczęściej do zapamiętywania informacji o użytkowniku wskazujących na jego preferencje, w tym dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów oraz identyfikacji zalogowanych użytkowników oraz pokazywania użytkownikom, że są zalogowani na danej stronie internetowej, Portal art-med.com.pl (dalej „Portal”) wykorzystuje technologię cookies, w celu zapisywania identyfikatora sesji.

3. Google Analytics
Portal wykorzystuje Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez Google, Inc., która zlicza gości odwiedzających Portal i informuje o średnim czasie, jaki na niej spędzają, bądź średniej ilości podstron, które oglądali. Google Analytics wykorzystuje cookies. Google wykorzystuje powyższe informacje dla celów ewaluacji wykorzystania Portalu przez użytkowników, przygotowania raportów o aktywności na stronie dla operatorów strony oraz dostarczania innych usług związanych z aktywnością strony i użytkowania Internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim gdy wymagane jest to przez obowiązujące prawo, z tym zastrzeżeniem że Google nie będzie łączyć adresów IP użytkowników Strony z innymi danymi zbieranymi przez Google. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć na: www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Użytkownik może zainstalować w swojej przeglądarce funkcjonalność blokującą Google Analytics (Opt-out Browser Add-on), który uniemożliwi Google Analytics zbieranie informacji o odwiedzinach na stronach internetowych.

4. Sposób postępowania z Cookies
Użytkownik może samodzielnie określić sposób postępowania z cookies (w tym ograniczyć lub wyłączyć ich działanie) m.in. poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki www. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownika. Ograniczenie stosowania cookies, może wpłynąć na działanie funkcjonalności Portalu.